*** 15% تخفیف ویژه ***

بیمه شخص ثالث


بیمه شخص ثالث و حوادث راننده

رشد فزاینده پدیده شهرنشینی و زندگی صنعتی در کنار نیاز و تمایل بشر به مقوله ارتباطات، حمل و نقل و جابجایی‌ها، به‌رغم مزایای بی‌شمار تبعات و مصائب پیچیده‌ای را به دنبال داشته است. سالیانه تعداد زیادی از هموطنان عزیز در حوادث و تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و تعداد زیادی نیز با تحمل آثار جراحات، قطع عضو و از کارافتادگی به سختی زندگی می‌گذرانند. اثرات کوتاه‌ و بلندمدت مادی و روحی روانی هر تصادف برای خانواده قربانیان و حادثه‌دیدگان تا سال‌های سال باقی می‌ماند و چه بسا بنیان خانواده‌هایی که به سبب همین تصادفات روزمره، از هم پاشیده می‌شوند. بیمه به عنوان ضامن آرامش و تأمین امنیت خاطر می‌تواند به کمک انسان‌ها شتافته و از تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور و غیرقابل جبران ناشی از مسئولیت جبران خسارات مادی بکاهد. این شرکت در راستای این مأموریت و رسالت خود افتخار دارد تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بیمه‌گذاران محترم باشد.

بیمه اجباری شخص ثالث

بر اساس قانون "اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1387"، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلّفد تا وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارات بدنی و مالی نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه نمایند. این بیمه هرگونه زیان یا خسارتی که در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه بیمه شده به افراد ثالث وارد شود را جبران می‌نماید. طبق قانون مزبور حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام و در بخش خسارت مالی حداقل 5/2 درصد تعهدات بدنی می‌باشد. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه‌نامه اختیاری تحصیل نماید.

خطرهای تحت پوشش در بیمه شخص ثالث

هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادف،‌ سقوط، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

خسارت های قابل جبران:

1- خسارت بدنی: هرگونه خسارات بدنی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد گردد. منظور از خسارات بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی، موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود. 2- خسارت مالی: هرگونه خسارات مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد گردد. منظور از خسارت مالی زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون شخص ثالث به اموال اشخاص ثالث وارد شود. پرداخت خسارت مالی تا سقف تعهد مالی بیمه‌نامه با ارائه ارائه گزارش مقامات انتظامی انجام می‌پذیرد و در صورت فقدان گزارش مزبور، پرداخت خسارت تا مبلغ 000ر000ر50 ریال منوط به رویت هم زمان خودروهای مقصر و زیاندیده، دارا بودن بیمه‌نامه‌های معتبر طرفین حادثه، احراز وقوع حادثه و اصالت آن توسط بیمه‌گر و قبول تقصیر از جانب راننده مقصر خواهد بود.

بیمه اجباری حوادث راننده

بیمه حوادث راننده خطرات فوت يا نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم اعم از كلي و جزيي ناشي از حوادث رانندگي تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و شامل رانندگانی است که بر اساس نظر مراجع ذیربط در حادثه رانندگی مقصر شناخته شوند.

ملاحظات بیمه‌نامه:

1- پوشش این بیمه‌نامه شامل رانندگانی است که بر اساس نظر مراجع ذیربط در حادثه رانندگی مربوط مقصر شناخته شوند. 2- پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه باشد. 3- مبنای محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی این بیمه‌نامه ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه است. 4- چنانچه زمان وقوع حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد غرامت بر اساس دیه ماه حرام پرداخت خواهد شد.

تخفیفات:

در صورتی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه خسارتی اعلام نشود، هنگام تجدید بیمه‌نامه شخص ثالث اجباری،‌ مازاد اختیاری و حوادث راننده جایزه تخفیف عدم خسارت سالیانه به شرح ذیل شامل می‌شود:

خیلی مهم:

به محض افزایش دیه توسط قوه قضائیه بیمه‌گذار می‌تواند برای افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده به این نمایندگی مراجعه نماید.