در کوتاه مدت سطح 2000 هزار دلار مانعی برای طلا است


در کوتاه مدت سطح 2000 هزار دلار مانعی برای طلا است

در کوتاه مدت سطح 2000 هزار دلار مانعی برای طلا است

تاریخ بروزآوری:1399/05/11