طلا در مبادلات سه شنبه رکورد قیمت جدید ثبت کرد


طلا در مبادلات سه شنبه رکورد قیمت جدید ثبت کرد

طلا در مبادلات سه شنبه رکورد قیمت جدید ثبت کرد

تاریخ بروزآوری:1399/05/07