57 درصد از تعهد پوشش بیمه اراضی کردستان محقق شد!


 57 درصد از تعهد پوشش بیمه اراضی کردستان محقق شد!

57 درصد از تعهد پوشش بیمه اراضی کردستان محقق شد!

تاریخ بروزآوری:1398/11/15