بیمه آتش سوزی

روزانه ده ها مورد منازل مسكونی،اماكن تجاری و صنعتی در اثر عوامل مختلف دچار حریق می‌شوند و متحمل خسارات مالی زیادی می گردند، و ما بر این باوریم كه بیمه‌آتش سوزی، می‌تواند با جبران زیانهای وارده بیمه‌گذار را از نظر وضعیت مالی به حالت تعادل قبل از حادثه برساند.

بیمه آتش سوزی :

پوششی است كه خسارات و زیان‌های ناشی از وقوع آتش سوزی كه به اموال مورد بیمه وارد می شود را بر اساس شرایط مندرج در بیمه‌نامه جبران می‌كند.

انواع بیمه‌نامه‌های آتش سوزی :

بیمه‌البرز علاوه برارائه بیمه‌نامه‌های عمومی كه طی آن خسارات ناشی از آتش سوزی و سایر خطرات تحت پوشش بر اساس اموال مندرج در بیمه‌نامه، به میزان زیان وارده به بیمه‌گذار نسبت به مال بیمه شده جبران می گردد، اقدام به صدور می نماید.

خطرات تحت پوشش در بیمه‌نامه آتش‌سوزی:

خسارات مستقیم ناشی از آتش، صاعقه، انفجار خسارات و هزینه‌های ناشی از اقدامات لازم كه به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد. خسارات و هزینه ناشی از نقل مكان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده خطرات قابل تامین در بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، علاوه بر خطر آتش سوزی انفجار و صاعقه خطرات ذیل را نیز به تبع آن بیمه نماید.

* زلزله

این پوشش بیمه‌ای شامل كلیه خساراتی است كه مستقیما" در اثر وقوع زلزله و یاآتش سوزی ناشیاز آتشفشان بوده وبه موجب آن به‌ تمام یا قسمتی از ساختمان‌های مورد بیمه و یا اموال موجود در آن آسیب وارد شود .

* سیل

سیل به معنای طغیان رودخانه و جریان‌های آب درخارج از مسیر طبیعی خود می‌باشد كه به علت ریزش باران و یا طغیان رودخانه ایجاد شده باشد به موجب این بیمه، كلیه اموال، ساختمان و دیگر موارد بیمه شده مندرج در بیمه‌نامه آتش سوزی در مقابل خسارات ناشی از سیل تحت پوشش قرار می گیرد .

* طوفان

بیمه‌نامه‌هایی كه خطر طوفان نیز در آن تحت پوشش قرار گرفته باشد، خسارات مستقیم ناشی از طوفان، تندباد و گردباد را جبران می نماید.

* سقوط هواپیما

خسارات ناشی از سقوط هواپیما و  هلیكوپترویااشیاء منفصله از آن"به استثنای بمب یامواد منفجره دیگر" می‌تواند حت پوشش بیمه‌های آتش سوزی قرار گیرد.

* شكست شیشه

بیمه‌نامه‌هایی كه‌خطر شكست شیشه در آن تحت پوشش قرار گرفته باشد، خسارات ناشی از شكست شیشه در اثر حادثه را نیز جبران می نماید.

* تركیدگی لوله‌های آب و ضایعات آب ، برف و باران

خسارات وارده به مورد بیمه ناشی از تركیدن تانك‌ها و دستگاه‌های آبرسانی لوله كشی"به‌استثنای خسارات وارده به خود دستگاه‌های مزبور" كه در محل مورد بیمه نصب شده باشد و همچنین خسارات وارده از آب باران و ذوب شدن برف در محل مورد بیمه، مشروط بر اینكه آب از طریق بام و یا گرفتگی لوله‌ها، لبریز شدن آبروها و ناودان‌ها به محل مورد بیمه نفوذ كرده باشد، تحت پوشش این بیمه خواهد بود .

دزدی با شكست حرز

بیمه‌نامه‌هایی كه خطر دزدی با شكست حرز در آن تحت پوشش قرار گرفته باشد خسارات وارده در اثر فقدان یا خراب شدن اموال بیمه شده كه ناشی از دزدی با شكستن حرز باشد، را به شرح ذیل جبران می نماید:

الف- پرداخت ارزش ریالی اشیاء دزدی شده

ب- پرداخت ارزش ریالی اشیاء خراب شده غیر قابل استفاده

ج- پرداخت مبلغ كاسته شده از ارزش اشیاء خراب شده قابل تعمیر موارد ذیل دزدی با شكستن حرز محسوب می گردد :

1- باز كردن درب به وسیله كلید تقلبی یا هر وسیله دیگر

2- ورود دزد به محل مورد بیمه با تهدید و عنف

3- ورود دزد به محل مورد بیمه از روی دیوارها، پشت بام و یا حصارها دزدی در موقع اغتشاشات داخلی و اعتصاب ، دزدی در مناطق جنگی، دزدی هاییكه هنگام آتش سوزی ، انفجار، سیل و زمین لرزه در محل مورد بیمه رخ می‌دهد و دزدی هایی كه محل مورد بیمه خالی از سكنه و فاقد نگهبان بوده شامل استثنائات می باشد و شركت هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد .

ماده 10 قانون بیمه

بیمه‌گذار موظف است اموال و داراییهای خود را مطابق ارزش واقعی آن نزد بیمه‌گر، بیمه نماید لذا در صورتی كه مالی به كمتر از قیمت واقعی آن بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی كه بیمه كرده است به قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود.


فرآیند صدور بیمه نامه آتش سوزی