درباره مدارك مورد نیاز پرداخت خسارت بیمه های مهندسی . . .

مدارك اولیه لازم برای بررسی خسارات وارد به پروژه های عمرانی:

 • ۱ – صورت وضعیت خسارت شامل(ریز متره ، برگ مالی و...... ) ممهور به مهر و امضا مشاور وكارفرما
 • ۲ – صورت وضعیت كاركرد ماقبل خسارت شامل بخشهای خسارت دیده ممهور به مهر و امضا مشاور وكارفرما
 • ۳ – یك نسخه از پیمان وضمائم مربوطه (به رسم امانت)
 • ۴ – تعدادی عكس/ فیلم از خسارت (در صورت موجود بودن )
 • ۵ – نقشه /سایت پلان طرح
 • ۶ – نقشه های جزئیات مرتبط با بخش های خسارت دیده طرح مطابق با صورت وضعیت خسارت
 • ۷ – برنامه زمان بندی پروژه ممهور به مهر و امضا مشاور وكارفرما( در صورت نیاز به صورت موردی)
 • ۸ – آخرین گزارش پیشرفت فیزیكی پروژه ( در صورت نیاز به صورت موردی)
 • ۹ - هرگونه ابلاغیه جدید كارفرما در خصوص كارهای اضافی در قالب افزایش ۲۵ درصدی مبلغ پیمان، متمم قرارداد و......
 • ۱۰- استعلام از اداره هواشناسی مربوطه (در صورت بروز خسارات ناشی از عوامل طبیعی از جمله سیل و باد و طوفان )
 • ۱۱ - سایر مدارك تكمیلی (بسته به نوع و علت خسارت)
 • *از آنجاییكه برآورد خسارت در این رشته امری بسیار تخصصی بوده ودر هرمورد نیاز به كارشناس متخصص،خبره و مرتبط با نوع خسارت را دارد ،در اینجا فقط مدارك اولیه لازم برای بررسی خسارات وارد به پروژه های عمرانی ذكر شده، كه در هر مورد بسته به نوع خسارت مدارك تكمیلی نیز مورد نیاز است كه این امر نیاز به آموزشهای تخصص و ویژه دارد

مدارك لازم جهت بررسی خسارت بیمه بدنه ماشین آلات :

 • ۱ - سند مالكیت
 • ۲ - قرارداد اجاره مورد بیمه (در صورت استیجاری بودن )
 • ۳ - كارت ماشین .
 • ۴ - كروكی پلیس/كارشناس رسمی دادگستری
 • ۶ - كپی گواهی نامه رانندگی/ مجوز آموزش و كاربا وسیله مربوطه راننده
 • ۷ - سایر مدارك تكمیلی (بسته به نوع و علت خسارت) برای مثال برای خسارت های ناشی از آتشسوزی علاوه برمدارك فوق گزارش آتش نشانی نیز لازم می باشد.

مدارك اولیه لازم برای بررسی خسارات پروژه های نصب :

 • ۱ - كپی صورتجلسه وقوع حادثه/ گزارش حادثه
 • ۲ - فاكتور / LCكلی اقلام مورد نصب خریداری شده ( در صورت بروز خسارت به اقلام مورد نصب)
 • ۳ - كپی پروفرما برای تجهیزات آسیب دیده كه به تایید مشاور طرح رسیده باشد( در صورت بروز خسارت به اقلام مورد نصب)
 • ۴ - درخواست خرید/ پروفرمای جدید بیمه گذار( برای بخش های آسیب دیده) از كارخانه سازنده
 • ۵ - یك نسخه از پیمان وضمائم مربوطه (به رسم امانت)
 • ۶ – تعدادی عكس/ فیلم از خسارت (در صورت موجود بودن )
 • ۷ – نقشه /سایت پلان
 • ۸ – نقشه های جزئیات مرتبط با بخش های خسارت دیده
 • ۹ – آخرین گزارش پیشرفت فیزیكی پروژه (در صورت موجود بودن)
 • ۱۰- هرگونه ابلاغیه جدید كارفرما در خصوص كارهای اضافی در قالب افزایش ۲۵ درصدی مبلغ پیمان، متمم قرارداد و......
 • ۱۱- استعلام از اداره هواشناسی مربوطه (در صورت بروز خسارات ناشی از عوامل طبیعی از جمله سیل و باد و طوفان )
 • ۱۲ - سایر مدارك تكمیلی (بسته به نوع و علت خسارت بنا به مورد خسارت )

مدارك اولیه لازم برای بررسی خسارات وارده به بخش ثالث(خسارات جانی) پروژه های مهندسی :

 • ۱ - كروكی تصادف یا نظر كارشناس رسمی دادگستری
 • ۲ - برگه های بازجویی و صورتمجلس طرفین حادثه
 • ۳ - كلیه مدارك پزشكی قانونی مصدوم از بدو تا خاتمه درمان
 • ۴ - نقشه مسیر /جانمایی منضم به پیمان جهت مطابقت محل حادثه با تعهدات بیمه گر در بیمه نامه
 • ۵ - برگ اظهارات شاكی
 • ۶ - رای دادگاه (مبلغ ریالی )
 • ۷ - سایر مدارك تكمیلی (بسته به نوع و علت خسارت)

مدارك اولیه لازم جهت بررسی خسارت :

 • ۱ – فاكتور خرید( در صورت موجود بودن)
 • ۲ - كپی قرارداد تعمیر و نگهداری (در صورت موجود بودن )
 • ۳ - نامه مراجع انتظامی (در صورت لزوم)
 • ۴ - كلیه فاكتورها و هزینه های تعمیرات از نمایندگی های مجاز
 • ۵ - سایر مدارك تكمیلی (بسته به نوع و علت خسارت)

مدارك اولیه لازم برای بررسی خسارات :

 • ۱ – گزارش علت و زمان وقوع حادثه
 • ۲ - تعدادی عكس/ فیلم از خسارت (در صورت موجود بودن )
 • ۳ - نقشه /سایت پلان
 • ۴ - نقشه های جزئیات مرتبط با بخش های خسارت دیده
 • ۵ - كلیه فاكتورها وهزینه های تعمیرات
 • ۴ - قرارداد تعمیر نگهداری (در صورت موجود بودن)
 • ۵ - سایر مدارك تكمیلی (بسته به نوع و علت خسارت)