درباره نحوه پرداخت خسارت بيمه‌های مهندسی . . .

نحوه اعلام خسارت:

 • اعلام خسارت تلفني بيمه گذار/نماينده بيمه گذار
 • اعلام خسارت كتبي بيمه گذار/نماينده بيمه گذار
 • * درصورت وقوع هرگونه حادثه اي كه طبق شرايط بيمه نامه صادره موجب طرح ادعاي خسارتي شود ، بيمه گذار بايد بلافاصله به وسيله تلفن يا نمابر و متعاقباً به وسيله نامه و تائيده نمابر، مراتب را به بيمه گر اعلام دارد و اطلاعاتي در مورد ماهيت و ميزان خسارت در اختيار بيمه گر قرار دهد .

مراحل بررسي و پرداخت خسارت :

 • مراحل بررسي و پرداخت خسارت :
 • اعلام خسارت كتبي بيمه گذار/نماينده بيمه گذار
 • * درصورت وقوع هرگونه حادثه اي كه طبق شرايط بيمه نامه صادره موجب طرح ادعاي خسارتي شود ، بيمه گذار بايد بلافاصله به وسيله تلفن يا نمابر و متعاقباً به وسيله نامه و تائيده نمابر، مراتب را به بيمه گر اعلام دارد و اطلاعاتي در مورد ماهيت و ميزان خسارت در اختيار بيمه گر قرار دهد .

مدارك خسارت

 • اخذ نامه اعلام خسارت بيمه‌گذار / نماينده قانوني وي
 • اخذ مستندات بيمه‌نامه صادره مربوط به خسارت مورد ادعا از پرونده صدور بيمه‌نامه
 • تطبيق مستندات صدور و خسارت و تكميل فرم «دريافت و بررسي اوليه خسارت بيمه‌هاي مهندسي»
 • ثبت در سيستم جامع فناوران اطلاعات، تشكيل و اختصاص شماره پرونده خسارت
 • بررسي وضعيت پرداخت حق‌بيمه
 • هماهنگي با بيمه‌گذار بمنظور بازديد از موضوع خسارت
 • درخواست مدارك تكميلي از بيمه‌گذار (صورت‌وضعيت‌ها، نقشه‌ها، فاكتور هزينه‌ها و ...)
 • نامه از شعبه مربوطه به مديريت بيمه‌هاي مهندسي در زمينه‌ي:

  1- بيمه‌نامه‌هاي كنسرسيومي

  2- خسارات مربوط به بخش‌هاي دريايي، نفت، گاز، پتروشيمي و انرژي

  3- خسارات بالاتر از حدود اختيارات شعبه و بالاتر از ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال

 • دعوت از كارشناس ارزياب خسارت مرتبط با موضوع خسارت
 • اخذ گزارش بازديد خسارت بهمراه فيلم‌ها و عكس‌هاي مربوطه
 • تكميل فرم محاسبه خسارت
 • تكميل فرم شوراي خسارت
 • اخذ مدارك لازم جهت احراز هويت و شناسايي گيرنده قانوني چك
 • كپي مدارك شناسايي دريافت‌كننده چك خسارت
 • اخذ رسيد تسويه خسارت و درج در پرونده خسارت بهمراه تصوير چك خسارت و رسيد تحويل چك