درباره بيمه‌نامه‌ پول‌ درصندوق‌ و پول‌ در گردش . . .

پول‌ در صندوق‌

فقدان وجوه نقد و يا اسناد مالي كه قابل تبديل به پول باشند از قبيل چك هاي مسافرتي ، چكهاي بانكي ، سفته و اوراق بهادار كه موضوع اين بيمه نامه مي باشند، در اثر بروزخطرات ناسي از آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل زلزله ، طوفان ، سرقت ، دزدي ياشكست حرز و تصادف وسيله نقليه حامل وجوه كه منجر به مفقود و يا از بين رفتن وجوه گردد، تحت پوشش اين بيمه نامه قرار ميگيرند.

متقاضيان اين بيمه نامه مي توانندكليه شركت ها ، كارخانجات توليدي ، بانكهاي قرض الحسنه ، موسسات اعتباري،‌فروشگاههاي زنجيره اي ، آژانسهاي صندوق مسافرتي و ... باشند، كه همگي به نوعي بامسئله نقدينگي و نگهداري وجوه در صندوق در طي شبانه روز و همچنين با نقل و انتقال وجوه از نقطه اي به نقطه ديگر روبرو بوده و لذا هريك از اين واحدهاي اقتصادي وبازرگاني بمنظور حفظ اموال اشخاص ثالث كه به صورت امانت نزد آنها قرار دارد، از اين پوشش بيمه اي كه از سوي شركت سهامي بيمه البرز بنحو مطلوب و گسترده ازائه ميشود، ميتوانند بهره مند گردند.

در اين‌ نوع‌ بيمه‌، پول‌ "اسكناس‌ يا وجوه‌ رايج‌مملكتي‌"،سكه‌"به‌ استثناي‌ مسكوكات‌ گرانبها"، چك‌ بانكي‌ و تمبرهاي‌ مالياتي‌موجود در صندوق‌ و خزانه‌ موسسات‌، شركتها و بانكها مادامي‌ كه‌ در صندوق‌ ياخزانه‌ مذكور نگهداري‌ مي‌شود درمقابل‌ خط‌ر سرقت‌ باشكستن‌ حرز، تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ مي‌ باشد. ضمنا چنانچه‌ محل‌ استقرار صندوق‌ يا خزانه‌ متعلق‌ به‌ بيمه‌گزارباشد خسارات‌ وارده‌ به‌ محل‌ مورد بيمه‌ در نتيجه‌ سرقت‌ يا اقدام‌ به‌ سرقت‌ نيزتحت‌ پوشش‌ قرار مي‌ گيرد.

پول‌ درگردش‌

در اين‌ نوع‌ بيمه‌، كليه‌ وجوه‌ در حين‌ نقل‌ و انتقال ‌بيمه‌گزار از يك‌ نقط‌ه‌ به‌ نقاط‌ ديگر در مقابل‌ خط‌رات‌ آتش‌ سوزي‌، انفجار،صاعقه‌ و سرقت‌ "اعم‌ از مسلحانه‌ يا غير مسلحانه‌ و توام‌ با جبر و عنف‌" تحت‌پوشش‌ بيمه‌اي‌ مي‌باشد.