درباره شرایط بیمه‌های مهندسی . . .

شرایط بیمه نامه های مهندسی اجرای‌ موفقیت‌ آمیز و به‌ موقع‌ ط‌رح‌ های‌ زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ وصنعتی‌ و تاثیرات‌ مهم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ آن‌ ، مرهون‌ فن‌ آوریهای‌ پیشرفته‌،تخصیص‌ سرمایه‌های‌ فراوان‌ و به‌ كارگیری‌ نیروهای‌ انسانی‌ كارآمد می‌ باشد تمركزاین‌ عوامل‌ در موقعیت‌ های‌ مكانی‌ محدود ، میزان‌ خسارات‌ ناشی‌ از حوادث‌ غیرمترقبه‌ را افزایش‌ میدهد تا آنجا كه‌ ادامه‌ عملیات‌ اجرایی‌ را با مشكلات‌ بی‌شماری‌ روبرو می‌ نماید وقوع‌ مخاط‌رات‌ ناگهانی‌ و غیر قابل‌ پیش‌ بینی‌ همچون‌حوادث‌ ط‌بیعی‌ ، تكنیكی‌ و انسانی‌ در ط‌ول‌ مدت‌ اجرای‌ پروژه‌ها، تهدید بزرگی‌برای‌ سرمایه‌گذاران‌ بخش‌ های‌ عمرانی‌ و صنعتی‌ خواهد بود مناسبترین‌ راهكاربرای‌ جبران‌ خسارات‌ احتمالی‌ ، استفاده‌ از بیمه‌ های‌ مهندسی‌ است با اخذ یك‌بیمه‌ نامه‌ تمام‌ خطر برای‌ مهندسی‌ و تخصیص‌ هزینه‌ ناچیز آن‌ ، كلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌ اعم‌ از صاحبكار، پیمانكار "اصلی‌ و فرعی"، مهندسین‌ مشاور،همواره‌ منابع‌ مالی‌ نامحدودی‌ را در صورت‌ بروز حوادث‌ در اختیار خواهند داشت‌ و با جبران‌ خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌دست‌اندركاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ، ادامه‌ و اتمام‌ كار تضمین‌ خواهدشد بیمه‌ تمام‌ خط‌ر پیمانكاران‌ ، بیمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ و بیمه‌ بدنه‌ ماشین‌آلات‌ ساختمانی‌ - راهسازی‌ از متداول‌ ترین‌ بیمه‌ های‌ مهندسی‌ می‌ باشند كه‌بیمه‌تمام‌ خط‌ركامپیوتر، بیمه‌ تمام‌ خط‌ر تجهیزات‌ الكترونیكی‌، بیمه‌ شكست‌ماشین‌آلات‌ و بیمه‌ سازه‌های‌ تكمیل‌ شده‌ نیز تحت‌ عنوان‌ بیمه‌ های‌ مهندسی ‌شناخته‌ شده‌اند، مشروح‌ انواع‌ بیمه‌نامه‌ هایی‌ كه‌ درچارچوب‌ بیمه‌های‌ مهندسی‌،كار فرمایان‌، پیمانكاران‌ ، مهندسین‌ مشاور و موسسات‌ تامین‌ كننده‌ اعتبارات‌می‌توانند استفاده‌ نمایند به‌ شرح‌ ذیل‌ است‌:


بیمه‌ تمام‌ خطر پیمانكاران

مناسبترین‌ پیشنهاد بیمه‌ برای‌ ط‌رح‌ های‌ عمرانی‌ و ساختمانی‌مانند پروژه‌ های‌ مسكونی‌ ، تجاری‌ ، راه‌ آهن‌ ، فرودگاه‌ ، جاده‌، پل‌ تونل‌،سد، تاسیسات‌ آبرسانی‌، ساختمان‌ كارخانه‌ ها و نیروگاهها ، بیمه‌ تمام‌ خط‌رپیمانكاران‌ است‌ . پوشش‌ بیمه‌ای‌ از زمان‌ تخلیه‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ در محل‌اجرای‌ ط‌رح‌ تا اتمام‌ آن‌ و تحویل‌ كار به‌ كارفرما ادامه‌ دارد و خسارات‌ مادی‌وارده‌ به‌ پروژه‌ "مورد بیمه" ناشی‌ از خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ ، در ط‌ول‌ این‌ مدت‌جبران‌ خواهد شد. پوشش‌ بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندركاران‌ اجرایی‌ در قبال‌اشخاص‌ ثالث‌ نیز در این‌ بیمه‌نامه‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌ و بنا به‌ نیاز بیمه‌گزاران‌ قابل‌ ارائه‌ خواهد بود.

خطرات‌ تحت‌ پوشش

كلیه‌ خط‌راتی‌ كه‌ منجر به‌ بروز حوادث‌ ناگهانی‌ و غیر قابل‌پیش‌ بینی‌ شود و موجب‌ وارد شدن‌ خسارت‌ به‌ مورد بیمه‌ گردد به ‌استثناء اشتباه‌در ط‌رح‌ عدم‌النفع‌ ، عیوب‌ مصالح‌ ، جزء خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ می‌ باشند و خط‌راتی‌مانند آتش‌ سوزی‌ ، صاعقه‌ انفجار، سقوط ‌، طغیان‌ آب‌ ، سیل‌، زلزله‌، سرقت‌ باشكست‌ حرز، فقدان‌ مهارت‌ ، اشتباه‌ و اهمال‌ در اجراء و خطای ‌ كاركنان‌ در انجام‌صحیح‌ كار را شامل‌ می‌ شود.


مورد بیمه

كلیه‌ مصالح‌ ، تاسیسات‌ و تجهیزات‌ كارگاهی‌ ، ساختمان‌ های‌ موقت‌ ،دفاتر، انبارها، هزینه‌ و دستمزد اجرایی‌، جزء اقلام‌ مورد بیمه‌ می‌ باشند. ازبین‌ بردن‌ ضایعات‌ باقیمانده‌ از خسارات‌ وارده‌ تا حد مشخصی‌ قابل‌ تامین‌ خواهدشد.

بیمه‌ تمام‌ خطر نصب

جامع‌ ترین‌ و گسترده‌ ترین‌ بیمه‌ نامه‌ برای‌ نصب‌ ماشین‌ آلات‌ وتجهیزات‌ واحدهای‌ صنعتی‌ ، تولیدی‌ و خدماتی‌، بیمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ است‌ . اززمان‌ تخلیه‌ تجهیزات‌ و ماشین‌ آلات‌ در محل‌ ط‌رح‌ و در كلیه‌ مراحل‌ نصب‌ وآزمایش‌ ، خط‌رات‌ ط‌بیعی‌ و اهمال‌ و خطای‌ عوامل‌ اجرایی‌ در نصب‌ ماشین‌ آلات‌منشاء ورود خسارات‌ فراوانی‌ به‌ مورد بیمه‌ خواهد شد. جبران‌ این ‌خسارت‌ برای‌صاحبان‌ ، مجریان‌ نصب‌ ، خریداران‌، موسسات‌ تامین ‌كننده‌ اعتباراین‌ ماشین‌آلات‌ با اخذ پوشش‌ بیمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ ، به‌ سهولت‌ امكان‌پذیر است‌ . پوشش‌دوره‌ نگهداری‌ و مسئولیت‌ مدنی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ نیز در این‌ بیمه‌ نامه‌پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌.

خطرات‌ تحت‌پوشش

خط‌راتی‌ چون‌ آتش‌ سوزی‌ صاعقه‌، انفجار، سیل‌، طغیان‌ آب‌ ،ط‌وفان‌، زلزله‌، نشست‌ زمین‌، سرقت‌ با شكست‌ حرز، سهل‌ انگاری‌ و عدم‌ مهارت‌ ،اتصال‌ كوتاه‌، زیاد بودن‌ ولتاژ و مواد دیگر تحت‌ پوشش‌ این‌ بیمه‌ نامه‌ هستند. خسارات‌ ناشی‌ از عدم‌ النفع‌،اشتباه‌ در ط‌رح‌، عیوب‌ ذاتی‌ مصالح‌ و قط‌عات‌ ،فرسودگی‌، زنگ‌ زدگی‌ جزء موارد استثناء خواهد بود.

مورد بیمه

ماشین‌ آلات‌ و تجهیزات‌ مورد نصب‌ ،تجهیزات‌ ساختمانی‌ و نصب‌ اموال‌ صاحبكار، كارهای‌ ساختمانی‌ وهزینه‌ نصب‌ ازموارد بیمه‌ هستند. هزینه‌ برداشت‌ ضایعات‌ باقیمانده‌ از خسارت‌ نیز، تا حد مشخصی‌قابل‌ تامین‌ خواهد بود.

بیمه‌بدنه ماشین آلات ساختمانی - راهسازی

ماشین‌ آلات‌ ساختمانی‌ - راهسازی‌ مانند لودر، بولدوزر، گریدر، بیل‌ مكانیكی‌،غلط‌ك‌ ، تاور كرین‌ از موثرترین‌ عوامل‌ پیشرفت‌ اجرای‌ عملیات‌ عمرانی‌ و صنعتی‌محسوب‌ می‌شوند گستردگی‌ كاربرد این‌ ماشین‌ آلات‌ در محدوده‌ جغرافیایی‌ كشور وتنوع‌ عملیات‌ آنها، بروز حوادث‌ زیانباری‌ را به‌ دنبال‌ دارد بیمه‌ بدنه‌ماشین‌ آلات‌ ، پوشش‌ مناسبی‌ برای‌ دارندگان‌ و استفاده‌ كنندگان‌ این‌ماشین‌آلات‌ در مقابل‌ خط‌رات‌ تصادم‌، سقوط‌، پرت‌ شدن‌، آتش‌ سوزی‌، صاعقه‌،انفجار، سیل‌ ، تندباد، زلزله‌ و دزدی‌ كامل‌ مورد بیمه‌ خواهد بود. این‌ بیمه‌ درمواردی‌ كه‌ ماشین‌ آلات‌ در حال‌ كار یا تعمیر باشد و یا به‌ منظ‌ور بازدید و تمیزكاری‌، پیاده‌ و سوار شود و یا در جایی‌ متوقف‌ باشد، در ط‌ول‌ مدت‌ بیمه‌ نافذخواهد بود

بیمه‌بدنه بیمه‌ سازه های تكمیل شده

پوشش این بیمه نامه كه به صورت اختصار با عبارت CECR نمایش داده می شود ؛ بعد ازاتمام پروژه های پیمانكاری و نصب وتحویل آن به كارفرما آغاز می گردد . بعبارتی ؛این بیمه نامه در دوران بهره برداری از پروژه مورد استفاده قرار می گیرد .سازه هائی همچون : پلها ؛ جاده ها ؛ سدها ؛ ایستگاههای پمپاژ آب و هر سازه ای كه در حال بهره برداری است ؛ میتوانند در این نوع یمه نامه تحت پوشش قرار گیرند . لازم به ذكر است پوشش بیمه ای مواردی نظیر مدارس ؛ ساختمانهای مسكونی ؛ هتلها و غیره ؛ با این بیمه نامه قابل ارائه نمی باشد . بدیهی است هر سازه در حال بهره برداری ؛ ممكن است ازطرف خطرات خاصی مورد تهدید قرار گیرد ؛ بنابر این نوع پوشش در این نوع بیمه نامه تمام خطر نبوده و محدود به خطراتی است كه از طرف بیمه گذار درخواست می شود. برخی ازاستثنائات این نوع بیمه نامه عبارتند از : • هر نوع سهل انگاری • جنگ ؛ حمله هسته ای • اشتباهات ناشی از طراحی غلط • خسارات تبعی • عیب ذاتی این بیمه نامه بصورت سالیانه صادر می گردد . لازم به ذكر است در این نوع بیمه نامه ؛خسارات و صدمات وارده به اشخاص و اموال افراد ثالث نیز می توانند در طول مدت اجرای پروژه ؛ تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند . آنچه كه در این نوع بیمه نامه حائز اهمیت است ؛ اظهار ارزش واقعی موارد بیمه توسط بیمه گذار ( نه بر اساس ارزش دفتری ) میباشد . چرا كه در غیر اینصورت ؛ روند پرداخت خسارت دچار مشكل خواهد شد .

بیمه ‌تجهیزات الكترونیك

این بیمه نامه به صورت اختصار با عبارت EI نمایش داده شده و برای پوشش بیمه ای دستگاههای الكترونیكی مانند : دستگاههای اشعه ایكس رایانه هادوربینهای نقشه برداری دیجیتالی دستگاههای مخابراتی ماشین های اداری و غیره مورداستفاده قرار می گیرد . این بیمه نامه بصورت استاندارد تمام خطر می باشد ؛ امابرخی از شركتهای بیمه آنرا بصورت خطرات ذكر شده صادر می نمایند . معمولترین خطرات مورد درخواست برای این نوع بیمه نامه عبارتند از : خطرات طبیعی برخورد مورد بیمه باجسم ثابت یا متحرك آبدیدگی مورد بیمه یا نفوذ مایعات به مورد بیمه نوسانات برق سرقت این بیمه نامه دارای استثنائاتی است كه در شرایط عمومی آن ذكر می شود . این بیمه نامه شرایط ثابتی برای كلیه شركتهای بیمه ندارد و هر شركت بیمه ای ممكن است آنراتحت شرایط مورد نظر خود صادر نماید . لازم به ذكر است رایانه های رو میزی و دستی همدر این نوع بیمه نامه می توانند تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند . بیمه‌ شكست ماشین آلات این بیمه نامه به صورت اختصار با عبارت MB نمایش داده شده و خسارات وارد بر ماشین آلات و تجهیزات كارخانجات ناشی از عیوب مكانیكی و یا الكتریكی كه بطور ناگهانی وغیر قابل پیش بینی به وقوع می پیوندد را تحت پوشش قرار می دهد . ماشین آلات ودستگاههای زیر می توانند از این نوع پوشش بیمه ای استفاده نمایند : • ژنراتور ها؛ توربین ها • ماشین آلات تراشكاری ؛ بافندگی ؛ چاپ • ماشین آلات تولیدمواد غذائی

برخی ازخطرات تحت پوشش در این نوع بیمه نامه عبارتند از :

• عیوب ناشی از شكست مكانیكی ماشین آلات • اشتباه در سیستم روغن كاری • عوامل جوی • خسارات فیزیكی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی • طراحی غلط • شكست الكتریكی كه عمدتا ناشی از نوسانات برق می باشد . • اشتباهات عمدی و خرابكارانه كارگران • افتادن اشیاء خارجی به درون ماشین بیمه شكست ماشین آلات دارای بعضی استثنائات نیز می باشد كه برخی از آنها عبارتند از : • خساراتی كه توسط بیمه نامه های دیگر تحت پوشش قرار دارند . • خسارات طبیعی • جنگ • عمل عمدی بیمه گذار و یا نمایندگان او • استهلاك و خوردگی شایان ذكر است مدت این بیمه نامه یكسال صادر می باشد ؛ كه بنا به درخواست بیمه گذار می تواند برای مدت كمتر و یا بیشتر از آن نیز ارائه شود.

برخی ازخطرات تحت پوشش در بیمه تضمین كیفیت ساختمان ( بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ) : :

بیمه ای است كه برای حمایت از استفاده كنندگان و خریداران ساختمانها كه سرمایه زندگی خود را برای خرید منزل و سرپناه هزینه میكنند طراحی و ارائه گردیده است . موضوع این بیمه نامه جبران خسارات ناشی از هر گونه نقص و عیب در سازه های اصلی ساختمان ناشی از طراحی واجرای نادرست، به كارگیری مواد و مصالح غیر استاندارد می باشد . سازه های اصلی ساختمان : عبارتست از سازه های باربر اصلی برای پایداری یا استحكام ساختمانمانند پی، ستونها، كف ها، تیرها، بادبندها و تمام دیوارهای باربر و سقف ها . سازه های جانبی ساختمان : عبارتست از اجزای غیرباربر ساختمان ها مانند دیوارهای غیرباربر، پنجره ها ، گچ كاریها، كاشی كاریها، كف پوشها، دربها ، نازك كاریها،لوله كشی های آب ،گاز و فاضلابهای داخلی و تاسیسات الكتریكی و مكانیكی ثابت به استثنای مواردی كه تحت عنوان سازه های اصلی تعریف شده اند . نكته قابل توجه آنست كه خسارات وارد به سازه های جانبی ساختمان در صورتی توسط این بیمه نامه پوشش داده میشود كه ناشی از وقوع خسارت در سازه اصلی ساختمان باشد . ذینفع این بیمه نامه مالك ساختمان یا هر شخصی كه بنا به درخواست بیمه گذار نام وی در این بیمه نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت مطابق با شرایط بیمه نامه به وی پرداخت می گردد و یا هر شخص دیگری كه بعداً‌مالك خواهد شد ، بوده و سرمایه بیمه شده ، سرمایه نهایی است كه پس از تكمیل ساختمان توسط بازرس فنی بیمه گر محاسبه می شود .

خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست :

۱- خسارت هایی كه عمداً یا سهواً توسط بیمه گذار یا ذینفع سبباً یا مباشرتاً به موضوع بیمه وارد می شود. ۲- آسیب های ناشی از آتش سوزی یا انفجار به استثنای مواردی كه آتش سوزی یا انفجار به طور مستقیم ناشی از خسارت تحت پوشش این بیمه نامه باشد. ۳- خسارت ناشی از سیل، آتشفشان ، طوفان ،صاعقه و همچنین زلزله مگر اینكه توافق دیگری صورت گرفته باشد. ۴- جنگ، تجاوز ، عملیات تروریستی یا خراب كاری، انقلاب،قیام، شورش، توقیف ، غصب (چه انتظامی و چه غیر آن ) ، مصادره به هر نحو، جنبش های دسته جمعی ،اعتصاب،كودتا،مبارزات سیاسی، بلوا، یاغیگری وهرگونه عملیات خصمانه . ۵- خسارات مستقیم ویا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اكتیو وآلودگی های مربوط به آنان . ۶- خسارات ناشی از رانش یا جابجایی زمین ۷- خسارات ناشی از نشست ساختمان مگر اینكه به دلیل طراحی نادرست باشد. ۸- خسارت ناشی از ساختمان های مجاور، تاسیسات شهری و آبهای زیرزمینی . ۹- هر گونه خطا، نقص یا اشتباه در طرح ، اجرا یا مصالح مربوط به سازه های جانبی ،تجهیزات ، لوازم و اثاث یا اجزای خارجی ساختمان و نازك كاری. ۱۰- هر گونه تغییر در رنگ، نما، لكه شدن یا خرابی ظاهری و سطحی. ۱۱- خسارتهای ناشی از تعمیرات ، تغییرات و اضافات سازه های اصلی پس از تكمیل ساختمان، مگر با اطلاع قبلی و موافقت كتبی بیمه گر. ۱۲- هر نوع خسارت ناشی از عایق كاری و عایق بندی ساختمان، پشت بام، لوله های آب و فاضلاب ، مخازن،كلیه تاسیسات ساختمان ویاتجهیزات تحت پوشش آن مگراینكه توافق دیگری صورت گرفته باشد. ۱۳- هر گونه مالیات ،‌عوارض ، هزینه و جریمه ناشی از افزایش ارزش مورد بیمه . ۱۴- خسارات ناشی از هر موضوعی كه بازرس فنی كتباً به بیمه گذار ابلاغ نموده و یا در گواهی تایید مقید به شرطی شده است ، مگر اینكه متعاقباً اصلاح شده و مورد تایید بیمه گر نیز قرار گرفته باشد یا مستقیماً ناشی از آن نباشد. ۱۵- خسارت های ناشی از فرسودگی و استهلاك ساختمان . ۱۶- خسارت وارده به اثاثیه منزل.

بیمه سازه های گلخانه

از انجا كه سازه ای گلخانه ای و عوامل تولید را مخاطراتی از قبیل سیل ، صاعقه، زلزله ، اتش سوزی ، برف تگرگ و غیره تهدید می كند و عموما یكی از مشكلاتی كه صاحبان گلخانه را در زمان وقوع خسارات سنگین با ان مواجه می نماید مشكلات مالی جهت شروع به كار مجدد و ایجاد سازه ای سالم و مناسب كشت می باشد.

برخی مشخصات بیمه نامه سازه های گلخانه ای عبارتند از:

مدت بیمه :

بیمه نامه بر اساس مدت به دو روش قابلیت صدور دارد: ۱- بیمه نامه به صورت سالیانه صادر می شود و در صورت درخواست بیمه گزار به صورت سالیانه قابل تمدید می باشد. ۲- مدت بیمه برای متقاضیان وام ، از زمان اخذ وام تا پایان دوره بازپرداخت وام می باشد.

سرمایه بیمه شده :

۱- ارزش سازه شامل: اسكلت ، تاسیسات و پوشش سازه می باشد كه بیمه گزار در فرم پرسشنامه اظهار می نماید . ۲- برداشت ضایعات : مبلغی است كه پس از بروز حادثه ، هزینه های جمع اوری ضایعات و نصب مجدد سازه را پوشش می دهد.

خطرارت تحت پوشش :

طوفان ، تگرگ، سیل ، باد شدید، صاعقه ، اتش سوزی ، برف سنگین ، زلزله جابجایی انبوه كالا و مسافر به وسیله ناوگانهای هوایی و دریایی و متعلقات مربوطه دراقصی نقاط جهان ایجاب می نماید پوشش های مناسب بیمه ای در برابر خطرات و حوادث احتمالی بمنظور حفظ و حراست از اینگونه سرمایه ها با اطمینان خاطر بیشتر به فعالیتهای تجاری و اقتصادی خود ادامه دهند.