بيمه‌هاي مهندسی

اجراي‌ موفقيت‌ آميز و به‌ موقع‌ ط‌رح‌ هاي‌ زير بنايي‌ ، عمراني‌ وصنعتي‌ و تاثيرات‌ مهم‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ آن‌ ، مرهون‌ فن‌ آوريهاي‌ پيشرفته‌،تخصيص‌ سرمايه‌هاي‌ فراوان‌ و به‌ كارگيري‌ نيروهاي‌ انساني‌ كارآمد مي‌ باشد تمركز اين‌ عوامل‌ در موقعيت‌ هاي‌ مكاني‌ محدود ، ميزان‌ خسارات‌ ناشي‌ از حوادث‌ غيرمترقبه‌ را افزايش‌ ميدهد تا آنجا كه‌ ادامه‌ عمليات‌ اجرايي‌ را با مشكلات‌ بي‌شماري‌ روبرو مي‌ نمايد وقوع‌ مخاط‌رات‌ ناگهاني‌ و غير قابل‌ پيش‌ بيني‌ همچون‌حوادث‌ ط‌بيعي‌ ، تكنيكي‌ و انساني‌ در ط‌ول‌ مدت‌ اجراي‌ پروژه‌ها، تهديد بزرگي‌براي‌ سرمايه‌گذاران‌ بخش‌ هاي‌ عمراني‌ و صنعتي‌ خواهد بود مناسبترين‌ راهكاربراي‌ جبران‌ خسارات‌ احتمالي‌ ، استفاده‌ از بيمه‌ هاي‌ مهندسي‌ است.انواع بیمه نامه هایی که در زیر رشته های بیمه های مهندسی قابل ارائه می باشند عبارتند از : بيمه‌ تمام‌ خط‌ر پيمانكاران‌ ، بيمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ ، بيمه‌ بدنه‌ ماشين‌آلات‌ ساختماني‌ - راهسازي‌ و پیمانکاری ‌، بیمه عیوب پنهان و اساسی ساختمان ، بیمه های حفاری انواع چاه های دریائی و خشکی و WELCAR ، تجهيزات‌ الكترونيكي‌، بيمه‌ شكست‌ماشين‌آلات‌ ، بیمه جامع ماشین آلات و بيمه‌ سازه‌هاي‌ تكميل‌ شده‌ عمرانی که مشروح‌ انواع‌ بيمه‌نامه‌ هايي‌ كه‌ درچارچوب‌ بيمه‌هاي‌ مهندسي‌،بیمه گذاران محترم ‌مي‌توانند از آنها استفاده‌ نمايند به‌ شرح‌ ذيل‌ است‌:

بيمه‌ تمام‌ خط‌ر پيمانكاران‌

مناسبترين‌ پيشنهاد بيمه‌ براي‌ ط‌رح‌ هاي‌ عمراني‌ و ساختماني‌مانند پروژه‌ هاي‌ مسكوني‌ ، تجاري‌ ، راه‌ آهن‌ ، فرودگاه‌ ، جاده‌، پل‌ تونل‌،سد، تاسيسات‌ آبرساني‌، ساختمان‌ كارخانه‌ ها و نيروگاهها ، بيمه‌ تمام‌ خط‌رپيمانكاران‌ است‌ . پوشش‌ بيمه‌اي‌ از زمان‌ تخليه‌ مصالح‌ و تجهيزات‌ در محل‌اجراي‌ ط‌رح‌ تا اتمام‌ آن‌ و تحويل‌ كار به‌ كارفرما ادامه‌ دارد و خسارات‌ مادي‌وارده‌ به‌ پروژه‌ "مورد بيمه" ناشي‌ از خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ ، در ط‌ول‌ اين‌ مدت‌جبران‌ خواهد شد. پوشش‌ بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دست‌اندركاران‌ اجرايي‌ در قبال‌اشخاص‌ ثالث‌ نيز در اين‌ بيمه‌نامه‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌ و بنا به‌ نياز بيمه‌گزاران‌ قابل‌ ارائه‌ خواهد بود.

بیمه مسئولیت مدنی كارفرمایان در قبال كاركنان

كلیه كارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشی از حوادث حین كار باشد و منجر به صدمات جسمی و جانی شود ،مسئول هستند. رعایت اصول حفاظتی جهت پیشگیری از وقوع حوادث كار برای كلیه كار فرمایان الزامی است ، اما قصور در اجرای صحیح این اصول، منشاء بروز صدمات و زیان به كاركنان می‌گردد جبران غرامت فوت و نقص عضو ناشی ازحوادث كار با بیمه مسئولیت مدنی كارفرما قابل تامین است كلیه كاركنان شاغل در محدوده كارگاه تحت پوشش این بیمه خواهند بود مگر آنكه طبق قانونبه عنوان كارگر طرف قرارداد كارفرما تلقی نگردند حداكثر تعهد بیمه گر درجبران غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در حد دیه خواهد بود.

خط‌رات‌تحت‌ پوشش

كليه‌ خط‌راتي‌ كه‌ منجر به‌ بروز حوادث‌ ناگهاني‌ و غير قابل‌پيش‌ بيني‌ شود و موجب‌ وارد شدن‌ خسارت‌ به‌ مورد بيمه‌ گردد به ‌استثناء اشتباه‌در ط‌رح‌، عدم‌النفع‌ ، عيوب‌ مصالح‌ ، جزء خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ مي‌ باشند و خط‌راتي‌مانند آتش‌ سوزي‌ ، صاعقه‌ انفجار، سقوط ‌، طغيان‌ آب‌ ، سيل‌، زلزله‌، سرقت‌ باشكست‌ حرز، فقدان‌ مهارت‌ ، اشتباه‌ و اهمال‌ در اجراء و خطاي ‌ كاركنان‌ در انجام‌صحيح‌ كار را شامل‌ مي‌ شود.

موردبيمه‌

كليه‌ مصالح‌ ، تاسيسات‌ و تجهيزات‌ كارگاهي‌ ، ساختمان‌ هاي‌ موقت‌ ،دفاتر، انبارها، هزينه‌ و دستمزد اجرايي‌، جزء اقلام‌ مورد بيمه‌ مي‌ باشند. ازبين‌ بردن‌ ضايعات‌ باقيمانده‌ از خسارات‌ وارده‌ تا حد مشخصي‌ قابل‌ تامين‌ خواهدشد.

جبران‌ اين ‌خسارت‌ براي‌صاحبان‌ ، مجريان‌ نصب‌ ، خريداران‌، موسسات‌ تامين ‌كننده‌ اعتباراين‌ ماشين‌آلات‌ با اخذ پوشش‌ بيمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ ، به‌ سهولت‌ امكان‌پذير است‌ . پوشش‌دوره‌ نگهداري‌ و مسئوليت‌ مدني‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ نيز در اين‌ بيمه‌ نامه‌پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌.

خط‌رات‌ تحت‌پوشش

خط‌راتي‌ چون‌ آتش‌ سوزي‌ صاعقه‌، انفجار، سيل‌، طغيان‌ آب‌ ،ط‌وفان‌، زلزله‌، نشست‌ زمين‌، سرقت‌ با شكست‌ حرز، سهل‌ انگاري‌ و عدم‌ مهارت‌ ،اتصال‌ كوتاه‌، زياد بودن‌ ولتاژ و مواد ديگر تحت‌ پوشش‌ اين‌ بيمه‌ نامه‌ هستند. خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ النفع‌،اشتباه‌ در ط‌رح‌، عيوب‌ ذاتي‌ مصالح‌ و قط‌عات‌ ،فرسودگي‌، زنگ‌ زدگي‌ جزء موارد استثناء خواهد بود.

مورد بيمه

ماشين‌ آلات‌ و تجهيزات‌ مورد نصب‌ ،تجهيزات‌ ساختماني‌ و نصب‌ اموال‌ صاحبكار، كارهاي‌ ساختماني‌ وهزينه‌ نصب‌ ازموارد بيمه‌ هستند. هزينه‌ برداشت‌ ضايعات‌ باقيمانده‌ از خسارت‌ نيز، تا حد مشخصي‌قابل‌ تامين‌ خواهد بود.

بيمه‌بدنه ماشين آلات ساختماني - راهسازي

ماشين‌ آلات‌ ساختماني‌ - راهسازي‌ مانند لودر، بولدوزر، گريدر، بيل‌ مكانيكي‌،غلط‌ك‌ ، تاور كرين‌ از موثرترين‌ عوامل‌ پيشرفت‌ اجراي‌ عمليات‌ عمراني‌ و صنعتي‌محسوب‌ مي‌شوند. گستردگي‌ كاربرد اين‌ ماشين‌ آلات‌ در محدوده‌ جغرافيايي‌ كشور وتنوع‌ عمليات‌ آنها، بروز حوادث‌ زيانباري‌ را به‌ دنبال‌ دارد که بيمه‌ بدنه‌ماشين‌ آلات‌ ، پوشش‌ مناسبي‌ براي‌ دارندگان‌ و استفاده‌ كنندگان‌ اين‌ماشين‌آلات‌ در مقابل‌ خط‌رات‌ تصادم‌، سقوط‌، پرت‌ شدن‌، آتش‌ سوزي‌، صاعقه‌،انفجار، سيل‌ ، تندباد، زلزله‌ و دزدي‌ كامل‌ مورد بيمه‌ خواهد بود. اين‌ بيمه‌ درمواردي‌ كه‌ ماشين‌ آلات‌ در حال‌ كار يا تعمير باشد و يا به‌ منظ‌ور بازديد و تميزكاري‌، پياده‌ و سوار شود و يا در جايي‌ متوقف‌ باشد، در ط‌ول‌ مدت‌ بيمه‌ نافذخواهد بود.

بيمه‌ سازه های تکمیل شده‌‌‌

پوشش اين بيمه نامه كه به صورت اختصار با عبارت CECR نمایش داده مي شود ؛ بعد ازاتمام پروژه هاي پيمانكاري و نصب وتحويل آن به كارفرما آغاز مي گردد . بعبارتي ؛اين بيمه نامه در دوران بهره برداري از پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد .سازه هائي همچون : پلها ؛ جاده ها ؛ سدها ؛ ايستگاههاي پمپاژ آب و هر سازه اي كه در حال بهره برداري است ؛ ميتوانند در این نوع یمه نامه تحت پوشش قرار گيرند . لازم به ذكر است پوشش بيمه اي مواردي نظير مدارس ؛ ساختمانهاي مسكوني ؛ هتلها و غيره ؛ با اين بيمه نامه قابل ارائه نمي باشد . بديهي است هر سازه در حال بهره برداري ؛ ممكن است ازطرف خطرات خاصي مورد تهديد قرار گيرد ؛ بنابر اين نوع پوشش در این نوع بیمه نامه تمام خطر نبوده و محدود به خطراتي است كه از طرف بيمه گذار درخواست مي شود. برخی ازاستثنائات اين نوع بيمه نامه عبارتند از :

• هر نوع سهل انگاري

• جنگ ؛ حمله هسته ای

• اشتباهات ناشی از طراحی غلط

• خسارات تبعی

• عیب ذاتی

این بیمه نامه بصورت ساليانه صادر می گردد . لازم به ذکر است در این نوع بیمه نامه ؛خسارات و صدمات وارده به اشخاص و اموال افراد ثالث نیز می توانند در طول مدت اجرای پروژه ؛ تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند . آنچه كه در اين نوع بيمه نامه حائز اهميت است ؛ اظهار ارزش واقعي موارد بيمه توسط بيمه گذار ( نه بر اساس ارزش دفتري ) ميباشد . چرا كه در غير اينصورت ؛ روند پرداخت خسارت دچار مشكل خواهد شد.

بيمه‌تجهیزات الکترونیک

این بیمه نامه به صورت اختصار با عبارت EI نمایش داده شده و برای پوشش بیمه ای دستگاههاي الكترونيكي مانند :

دستگاههاي اشعه ايكس ، رايانه ها،دوربينهاي نقشه برداري ديجيتالي ،دستگاههاي مخابراتي ماشين هاي اداري و غيره مورداستفاده قرار مي گيرد .

اين بيمه نامه بصورت استاندارد تمام خطر مي باشد ؛ امابرخي از شركتهاي بيمه آنرا بصورت خطرات ذكر شده صادر مي نمايند . معمولترين خطرات مورد درخواست براي اين نوع بيمه نامه عبارتند از : خطرات طبيعي ،برخورد مورد بيمه باجسم ثابت يا متحرك ،آبديدگي مورد بيمه يا نفوذ مايعات به مورد بيمه ،نوسانات برق ،سرقت .اين بيمه نامه داراي استثنائاتي است كه در شرايط عمومي آن ذكر مي شود . اين بيمه نامه شرايط ثابتي براي كليه شركتهاي بيمه ندارد و هر شركت بيمه اي ممكن است آنراتحت شرايط مورد نظر خود صادر نمايد . لازم به ذكر است رايانه هاي رو ميزي و دستي هم در اين نوع بيمه نامه مي توانند تحت پوشش بيمه اي قرار گيرند .

بيمه‌ شکست ماشین آلات

این بیمه نامه به صورت اختصار با عبارت MB نمایش داده شده و خسارات وارد بر ماشين آلات و تجهيزات كارخانجات ناشي از عيوب مكانيكي و يا الكتريكي كه بطور ناگهاني وغير قابل پيش بيني به وقوع مي پيوندد را تحت پوشش قرار مي دهد . ماشين آلات ودستگاههاي زير مي توانند از اين نوع پوشش بيمه اي استفاده نمايند :

• ژنراتور ها؛ توربين ها

• ماشين آلات تراشكاري ؛ بافندگي ؛ چاپ

برخي ازخطرات تحت پوشش در این نوع بیمه نامه عبارتند از :

• عيوب ناشي از شكست مكانيكي ماشين آلات

• عيوب ناشي از شكست مكانيكي ماشين آلات

• اشتباه در سيستم روغن كاري

• خسارات فيزيكي ناگهاني و غير قابل پيش بيني

• طراحي غلط

• شكست الكتريكي كه عمدتا ناشي از نوسانات برق مي باشد .

• اشتباهات عمدي و خرابكارانه كارگران

• افتادن اشياء خارجي به درون ماشين

بيمه شكست ماشين آلات داراي بعضي استثنائات نيز مي باشد كه برخی از آنها عبارتند از :

• خساراتي كه توسط بيمه نامه هاي ديگر تحت پوشش قرار دارند .

• خسارات ناشی از وقوع خطرات و حوادث طبیعی

• جنگ

• عمل عمدي بيمه گذار و يا نمايندگان او

• استهلاك و خوردگي

شايان ذكر است مدت این بیمه نامه يكساله است ؛ كه بنا به درخواست بيمه گذار مي تواند براي مدت كمتر و يا بيشتر از آن نيز ارائه شود.

بیمه تضمین کیفیت ساختمان ( بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ) :

بیمه ای است که برای حمایت از استفاده کنندگان و خریداران ساختمانها که سرمایه زندگی خود را براي خرید منزل و سرپناه هزینه میکنند طراحی و ارائه گردیده است . موضوع اين بيمه نامه جبران خسارات ناشي از هر گونه نقص و عيب در سازه هاي اصلي ساختمان ناشي از طراحي واجراي نادرست، به كارگيري مواد و مصالح غير استاندارد مي باشد . سازه هاي اصلي ساختمان : عبارتست از سازه هاي باربر اصلي براي پايداري يا استحكام ساختمان مانند پي، ستونها، كف ها، تيرها، بادبندها و تمام ديوارهاي باربر و سقف ها .

سازه هاي جانبي ساختمان : عبارتست از اجزاي غيرباربر ساختمان ها مانند ديوارهاي غيرباربر، پنجره ها ، گچ كاريها، كاشي كاريها، كف پوشها، دربها ، نازك كاريها،لوله كشي هاي آب ،گاز و فاضلابهاي داخلي و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ثابت به استثناي مواردي كه تحت عنوان سازه هاي اصلي تعريف شده اند .

توضیح آنکه خسارات وارد به سازه هاي جانبي ساختمان در صورتي توسط اين بيمه نامه پوشش داده ميشود كه ناشي از وقوع خسارت در سازه اصلي ساختمان باشد .

ذينفع اين بيمه نامه مالك ساختمان يا هر شخصي كه بنا به درخواست بيمه گذار نام وي در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت مطابق با شرايط بيمه نامه به وي پرداخت مي گردد و يا هر شخص ديگري كه بعداً‌مالك خواهد شد . سرمايه بيمه شده ، سرمايه نهايي است كه پس از تكميل ساختمان توسط بازرس فني بيمه گر محاسبه مي شود .چنانچه بیمه نامه طبق سرمایه تائید شده توسط بازرس فنی بیمه گر اصلاح نشود و بیمه گذار حق بیمه اضافی مابه التفاوت سرمایه اضافه شده را پرداخت ننماید ، تعهدات بیمه گر متناسب با قانون ماده ده ( قائده نسبی ) در صورت بروز حوادث احتمالی و در طول مدت اعتبار بیمه نامه کاهش می یابد .

خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست :

1-خسارت هايي كه عمداً يا سهواً توسط بيمه گذار يا ذينفع سبباً يا مباشرتاً به موضوع بيمه وارد مي شود.

2- آسيب هاي ناشي از آتش سوزي يا انفجار به استثناي مواردي كه آتش سوزي يا انفجار به طور مستقيم ناشي از خسارت تحت پوشش اين بيمه نامه باشد.

3- خسارت ناشي از سيل، آتشفشان ، طوفان ،صاعقه و همچنين زلزله مگر اينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.

4- جنگ، تجاوز ، عمليات تروريستي يا خراب كاري، انقلاب،قيام، شورش، توقيف ، غصب (چه انتظامي و چه غير آن ) ، مصادره به هر نحو، جنبش هاي دسته جمعي ،اعتصاب،كودتا،مبارزات سياسي، بلوا، ياغيگري وهرگونه عمليات خصمانه .

5-خسارات مستقيم ويا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو وآلودگي هاي مربوط به آنان .

6-خسارات ناشي از رانش يا جابجايي زمين

7-خسارات ناشي از نشست ساختمان مگر اينكه به دليل طراحي نادرست باشد.

8-خسارت ناشي از ساختمان هاي مجاور، تاسيسات شهري و آبهاي زيرزميني .

9-هر گونه خطا، نقص يا اشتباه در طرح ، اجرا يا مصالح مربوط به سازه هاي جانبي ،تجهيزات ، لوازم و اثاث يا اجزاي خارجي ساختمان و نازك كاري.

10- هر گونه تغيير در رنگ، نما، لكه شدن يا خرابي ظاهري و سطحي.

11-خسارتهاي ناشي از تعميرات ، تغييرات و اضافات سازه هاي اصلي پس از تكميل ساختمان، مگر با اطلاع قبلي و موافقت كتبي بيمه گر.

12- هر نوع خسارت ناشي از عايق كاري و عايق بندي ساختمان، پشت بام، لوله هاي آب و فاضلاب ، مخازن،كليه تاسيسات ساختمان وياتجهيزات تحت پوشش آن مگراينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.

13- هر گونه ماليات ،‌عوارض ، هزينه و جريمه ناشي از افزايش ارزش مورد بيمه .

14- خسارات ناشي از هر موضوعي كه بازرس فني كتباً به بيمه گذار ابلاغ نموده و يا در گواهي تاييد مقيد به شرطي شده است ، مگر اينكه متعاقباً اصلاح شده و مورد تاييد بيمه گر نيز قرار گرفته باشد يا مستقيماً ناشي از آن نباشد.

15- خسارت هاي ناشي از فرسودگي و استهلاك ساختمان .

16- خسارت وارده به اثاثيه منزل.

بیمه سازه‌های گلخانه

از آنجا که سازه های گلخانه ای و عوامل تولید را مخاطراتی از قبیل سیل ، صاعقه، زلزله ، آتش سوزی ، برف تگرگ و غیره تهدید می کند و عموما یکی از مشکلاتی که صاحبان گلخانه را در زمان وقوع خسارات سنگین با آن مواجه می نماید مشکلات مالی جهت شروع به کار مجدد و ایجاد سازه ای سالم و مناسب کشت می باشد. برخی مشخصات بیمه نامه سازه های گلخانه ای عبارتند از:

مدت بیمه :

بیمه نامه بر اساس مدت به دو روش قابلیت صدور دارد:

1-بیمه نامه به صورت سالیانه صادر می شود و در صورت درخواست بیمه گزار به صورت سالیانه قابل تمدید می باشد.

2-مدت بیمه برای متقاضیان وام ، از زمان اخذ وام تا پایان دوره بازپرداخت وام می باشد.

سرمایه بیمه شده :

1-ارزش سازه شامل: اسکلت ، تاسیسات و پوشش سازه می باشد که بیمه گزار در فرم پرسشنامه اظهار می نماید .

2- برداشت ضایعات : مبلغی است که پس از بروز حادثه ، هزینه های جمع اوری ضایعات و نصب مجدد سازه را پوشش می دهد.

خطرارت تحت پوشش :

طوفان ، تگرگ، سیل ، باد شدید، صاعقه ، اتش سوزی ، برف سنگین ، زلزله

بیمه جامع ماشین آلات ( CMI ) :

کلیه کارخانجات ، نیروگاه ها ، پالایشگاه ها ، خطوط تولید و فرآورش گاز ، سکوهای نفتی و گازی چه در خشکی و چه در دریا که عمده سرمایه آنها مربوط به تاسیسات و ماشین آلات باشند ، می توانند به جای خرید بیمه نامه آتش سوزی و خطرات تبعی نسبت به تامین بیمه تمام خطر جامع که مشتمل بر سه بخش می باشد اقدام نمایند و از ویژگی های این بیمه نامه نسبت به بیمه نامه های سنتی آتش سوزی و خطرات تبعی آن سه عامل زیر می باشد :

1-تمام خطر بودن آنها به گونه ای که هرگونه حوادث طبیعی ، ناگهانی و فیزیکی وارد به اموال بیمه شده از جمله شکست مکانیکی و الکتریکی که صراحتاً در استثنائات بیمه نامه مستثنی نشده باشند تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند .

2-دارای پوشش بیمه عدم النفع و یا بیمه توقف تولید در بخش دو بیمه نامه و به تبع محقق شدن خطرات بند یک فوق که بیمه گر با در نظر گرفتن یک دوره زمانی به عنوان فرانشیز ، و یک دوره زمانی برای پرداخت غرامت و همچنین تعیین حد غرامت پرداخت خسارت روزانه با توافق فی مابین بیمه گر و بیمه گذار ، تا مقدار زیادی سود ناخالص بیمه گذار که به تبع خسارت از دست می رود را جبران می نماید .

3-دارا بودن پوشش بیمه مسئولیت ناشی از تولید و خسارت وارد به اشخاص ثالث در بخش سه بیمه نامه که با توافق بیمه گر و بیمه گذار ، علاوه بر حد تعهد تعیین شده برای پرداخت غرامات مذکور ، پرداخت غرامت بابت خساراتی که به تبع خسارات تحقق یافته در بخش یک بیمه نامه به اموال و دارائی های پرسنل بیمه گذار در محوطه مورد بیمه وارد آید ( به طور مثال اتومبیل های کارکنان که در پارکینگ کارخانه یا پالایشگاه ، ... باشند ) را نیز جبران می نماید .