نسبت بیمه و بانکداری در جوامع امروزی‌

نسبت بیمه و بانکداری در جوامع امروزی‌

بـانکداری و بـیمه دست به دست هم داده‌اند و به‌ طور‌ گسترده عملیات یکدیگر را تکمیل و حمایت می‌کنند. تاریخ ثبت: (1400/06/26 )  تاریخ بروزآوری: (1400/06/26 )

بیمه در عصر‌ حاضر‌، نقش واهمیت بالائی در تأمین مالی تجارت و صـنعت به عهده دارد. بیمه‌های عمومی‌ (غیر‌ زندگی‌) از جمله خدمات حیاتی جانبی برای سرمایه‌گذاری‌ در فـعالیت‌های تجاری و صنعتی است بـدون تـسهیلات‌ بیمه‌، به طور کامل دچار وقفه می‌شوند. بیمه زندگی قدرتمندترین و مؤثرترین ابزار در بسیج‌ پس‌اندازهاست‌ که‌ برای تشکیل سرمایه و نیز دور اندیشی برای ایام پیری و معاش خانواده‌های داغدیده شکل گرفته است‌. صنعت‌ بـیمه از وجوه جمع‌آوری شده برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌کند. در‌ کشورهای‌ در‌ حال توسعه شرکت‌های بیمه حافظ منافع مالی واقعی در نهادهای مختلف بخش‌های دولتی و خصوصی به‌ شمار‌ می‌روند‌ و پشتیبان فعالیت‌های جدید هستند.

بـانکداری و بـیمه دست به دست هم داده‌اند و به‌ طور‌ گسترده عملیات یکدیگر را تکمیل و حمایت می‌کنند. اکنون بانک‌ها و بیمه‌گران به طور فزاینده در حال پیوستن‌ به‌ نیروهایی در روابط بین المللی هستند که برای هـر یـک چشم انداز‌ منافعی‌ وجود دارد: وجوهی برای بانک‌ها و کانال‌های جدید‌ توزیع‌ از‌ طریق شبکه‌های بانکداری؛ سرمایه‌سازی قوی‌تر؛ و فعالیت‌های جدید‌ برای‌ بیمه‌گران که بانک‌ها توأم با خدمات تلفیقی مالی برای مشتریان خـود فـراهم می‌سازند‌.

برچسب: بانکداری; بیمه‌; بیمه تعاونی
اثر یا گردآوری: ;منبع: پژوهشنامه بیمه، بهار 1378 - شماره 53

 بانکداری
 بیمه‌
 بیمه تعاونی

آخرین مطالب مرتبط: