رتبه بالاترین تغییردر دارایی‌ها به تجارت‌نو، البرز و سرمد رسید

رتبه بالاترین تغییردر دارایی‌ها به تجارت‌نو، البرز و سرمد رسید

رتبه بالاترین تغییردر دارایی‌ها به تجارت‌نو، البرز و سرمد رسیداسامی شرکت‌های بیمه‌ای برتر در زمینه بیشترین تغییردر دارایی‌ها درسال۹۸ استخراج شد. تاریخ ثبت: (1399/06/19 )  تاریخ بروزآوری: (1399/06/19 )

بیشترین تغییر در دارایی ها متعلق به کدام شرکت های بیمه ای است؟

دراین بررسی،صورت های مالی حسابرسی شده 23 شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس مورد کندوکاوقرار گرفت که مشخص شد،به ترتیب شرکت های بیمه ای تجارت نو، البرز و سرمد بیشترین تغییر را درمیزان دارایی های خود در سال گذشته داشته اند.

 

براین اساس،شرکتهای بیمه تجارت نو، البرزو سرمدبه ترتیب با 69 ، 64 و 60 درصد افزایش دارایی مواجه شده اند.

 

درمقابل،شرکت های بیمه ای اتکایی ایرانیان و رازی هم کمترین افزایش را در دارایی های خود به ثبت رسانده اند.

دراین بین،شرکت بیمه حافظ تنها شرکت بیمه ای بوده که در سال مورداشاره ،  با کاهش دارایی روبه رو بوده است.

شرکت های بیمه ای تعاون و میهن هم هنوز صورت های مالی حسابرسی شده سال 98 خودراارائه نکرده اند.

برچسب: بورس; افزایش سرمایه; شرکت بیمه
اثر یا گردآوری: ;منبع: چابک آنلاین http://www.chabokonline.com/

 بورس
 افزایش سرمایه
 شرکت بیمه

آخرین مطالب مرتبط: