بيمه طرح جامع خانوار

بيمه : تامين امنيت داشتن زندگي عاري از خطر ، آرزو و هدف آحاد مردم در همه اعصار بوده است زيرا ميل به ايمني و امنيت، بخش تفکيک ناپذيري از ماهيت همه انسان ها مي باشد. در اين عصر آنچه اين هدف و آرزو را تحقق مي بخشد استفاده از خدمات بيمه اي براي تامين امنيت خاطر است.

بهترين توصيه‌

در اين راستا بيمه البرز با هدف خدمت گذاري و در جهت تحقق بهبود دائم و مستمر کيفيت خدمت رساني به هموطنان گرامي از طريق ارايه طرح بيمه جامع خانوار ، تامين امنيت خاطر را براي شما به ارمغان آورده است. باشد تا با تدبيرهاي پشتيبان گر حفظ و دوام گرم خانواده شما را تضمين نماييم.باشد تا با تدبيرهاي پشتيبان گر حفظ و دوام محيط گرم خانواده شما را تضمين نماييم.

خط‌رات‌تحت‌ پوشش

كليه‌ خط‌راتي‌ كه‌ منجر به‌ بروز حوادث‌ ناگهاني‌ و غير قابل‌پيش‌ بيني‌ شود و موجب‌ وارد شدن‌ خسارت‌ به‌ مورد بيمه‌ گردد به ‌استثناء اشتباه‌در ط‌رح‌، عدم‌النفع‌ ، عيوب‌ مصالح‌ ، جزء خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ مي‌ باشند و خط‌راتي‌مانند آتش‌ سوزي‌ ، صاعقه‌ انفجار، سقوط ‌، طغيان‌ آب‌ ، سيل‌، زلزله‌، سرقت‌ باشكست‌ حرز، فقدان‌ مهارت‌ ، اشتباه‌ و اهمال‌ در اجراء و خطاي ‌ كاركنان‌ در انجام‌صحيح‌ كار را شامل‌ مي‌ شود.

آشنايي با طرح‌

شرکت بيمه البرز به منظور جبران خسارت احتمالي وارده بر اثر وقوعآتش سوزي ، انفجار صاعقه ، زلزله و سرقت اقدام به ارايه 4 طرح در قالب بيمه جامع خانوار نموده است که هموطنان عزيز مي توانند متناسب با ارزش دارايي هاي خود يکي ازآنها راانتخاب نمايند.

مزايا و تعهدات طرح

ارايه تخفيفات ويژه در يک بيمه نامه جامع با پوشش بيمه اي، بيمه‌نامه آتش سوزي ، مسئوليت و اشخاص در کمترين زمان با حداکثر تسهيلات را مي توان ازجمله مزاياي اين طرح برشمرد و تعهدات شرکت طبق مندرجات جدول طرح بيمه جامع خانواربه شرح زير مي باشد:

1- ساختمان و تاسيسات در مقابل خطرات آتش سوزي ، صاعقه ،انفجار و زلزله بيمه مي شوند.

2- اثاثيه و لوازم منزل در مقابل خطرات آتش سوزي ،صاعقه ، انفجار و زلزله و سرقت بيمه مي شوند.

3- چنانچه در اثر وقوع آتش سوزي وانفجار در محل مورد بيمه به اشخاص ديگر ( همسايگان) آسيب جاني و مالي وارد شودخسارت وارده به اين افراد نيز جبران مي گردد.

4- بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم در محل مورد بيمه در مقابل خطرات فوت و نقص عضو و هزينه پزشکي ناشي از آتش سوزي ،انفجار و صاعقه بيمه شوند.

5- اجاره محل اقامت موقت خانواده بيمه گذار در صورت غير قابل سکونت بودن محل مورد بيمه ناشي از خطرات آتش سوزي ، انفجار صاعقه وزلزله قابل جبران مي باشد.

يادآوري

حداکثر تعهد بيمه گر در مدت بيمه در قبال موارد بيمه شده هر رديف جدول ضميمه ازسرمايه بيمه شده آن تجاوز نخواهد کرد.

ذينفع ساختمان بيمه شده در اين گواهي مالک ساختمان مي باشد.

در صورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغ بيمه شده به قيمت واقعي مال مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود ( ماده 10قانون بيمه)